VEKALETNAME

 

VEKALET VEREN ŞİRKETİN

Ticaret Ünvanı                                                   :

Adresi                                                                   :

Vergi Dairesi ve sicil numarası                         :

 

VEKALET VERİLEN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİK ŞİRKETİNİN

Ticaret Ünvanı                                                   : DEN-KA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ.

Adresi                                                                   : Yeni Mah. 119.Cad.  M.Torun İş Mrk. Kat:7/26-27 MERSİN

İrtibat Tel                                                            : Tel : 0324 2374161 Pbx  / Fax : 0324- 2374183

E-Mail Adres                                                       : denka@denkagumruk.com.tr

Vergi Dairesi ve Sicil Numarası                       : Liman V.D. 291 021 3346

Temsilin Türü                                                     : Dolaylı Temsil

Vekaletnamenin Başlangıç Tarihi                  :

Vekaletnamenin Süresi                                     :

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN DOLAYLI TEMSİL YETKİSİ

 

4458 Sayılı Gümrük Kanunu Ve Gümrük Yönetmeliğinde Belirtilen Haklar Çerçevesinde Şirketimizin Gümrük Müşavirliği İle İlgili Serbest Dolaşıma Giriş, Transit, Gümrük Antrepo, Dahilde İşleme, Gümrük Kontrolü Hakkında İşleme, Geçici İthalat, Hariçte İşleme Ve İhracat Rejimlerine Ve 4458 Sayılı Gümrük Kanununda Adı Geçen Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri De Dahil Olmak Üzere Bütün Gümrük Rejimlerine Tabi Tutulacak Her Türlü Eşyanın Gümrüğe Sunulması İçin Özet Beyan Dahil Bütün İşlemlerini Yapmaya, Geçici Depolama Yeri Ve Antrepolara Alınması Ve Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem Veya Kullanıma Tabi Tutulması, Eşya İle İlgili Olarak Bağlayıcı Tarife Veya Bağlayıcı Menşe Ve Fiyat Talep Edilmesi, Eşyaya Basitleştirilmiş Usul Hükümleri İle Muafiyet Ve İstisna Hükümlerinin Uygulanması İşlemleri İle İlgili Olarak Tüm Resmi Makamlardan Alınacak İzinler İçin, Gümrük İdarelerinde, Serbest Bölgelerde, İthalatçı Ve İhracatçı Birlikleri Dahil Bütün Birliklerde, Tarım İl Müdürlüklerinde, Bankalarda, Ticaret Ve Sanayi Odalarında, Ziraat Odaları Dahil Bütün Odalarda, Kambiyo Mercilerinde, TCDD Liman İdaresi Dahil Özel Ve Resmi Bütün Limanlarda, Ambarlarda, Depolarda, Resmi Ve Özel Kuruluşların Merkez Taşra Teşkilatlarında 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Ve Bağlı Mevzuatın Gümrük Müşavirlerine Verdiği Yetki Ve Sorumluluklar Çerçevesinde Kendilerine Tevdi Edeceğimiz Ve Doğruluğuna İlişkin Sorumluluğu Tarafımıza Ait Bulunan Fatura, Menşe Belgesi, Atr, Eur-1, Sigorta Poliçesi, Dahilde İşleme Belgesi, Teşvik Belgesi, Ekspertiz Raporu, Konşimento, Navlun Makbuzu, Çeki Listesi Ve Gümrük İşlemlerinde Eşya Kıymetini Etkileyebilecek Lisans Ödemeleri, Royalti, Alış Ve Satış Komisyonları Satıcı İle Aramızda Münasebet Bulunması Ve Yapılacak Gümrük İşlemlerimizde Tarafımıza Kısıtlama, Edim Veya Koşul Konulması Hallerinde Bu Duruma İlişkin Belgelere Uygun Olmak Şartıyla Gümrük Beyannamelerinin Ve Gümrük Kıymet Bildirimlerinin Doldurulması Ve İmzalanması İşlemlerinin İfası Ve Takibine, Eşya İle İlgili Ve Sınırlı Olmak Üzere Bakım Onarım Yeterlilik, TSE, Kontrol, Inf Bilgi Formları, T5 Belgesi, CE Uygulamaları, Ata Karneleri, Ölçü Ayarlar, Radyasyon Güvenliği Gibi Giriş Ve Çıkış İşlemlerinin Gerektireceği Her Türlü Belgelerin İşlemlerini Yapmaya Ve Sonuç Belgelerini Almaya, İmzalamaya Ve Ciro Etmeye, Rezerv Zaptı, Tutanak Ve Rapor Tanzim Etmeye, Ettirmeye Ve İmzalamaya Acenteler Nezdinde; Konşimento Ciro Etmeye, Konşimento Almaya, Depozito Yatırmaya Ve Çözmeye, Navlunlara İtiraz Etmeye, Eşyayı Takip Ve Tetkike, Eşyada Herhangi Bir Hasar Halinde Bilirkişi Talep Etmeye. Tespit Yaptırmaya, Şirketimiz Tarafından Kendisine Özel Olarak Küşat Talimatı Verildiği Takdirde Gümrük İş Emrinde Tam Tespit Ve Muayene Yaptırmaya, Eşya Değişikliği, Çalınma Ve Kayıplar İçin Sorumlular Aleyhine İşlem Yürütmeye, Vergi, Resim, Harç, Teminat, Depozito, Fazla Mesai, Yolluk, Harcırah Ve Navlun Gibi Bedelleri Ödemeye, Belgelerini Almaya, Bunlara Ait İtiraz İşlemlerini Yapmaya, Bu Bedelleri Geri Almaya, Bu Bedellerin Bütün Mahsup İşlemlerini Yapmaya, Bunlarla İlgili Belgeleri Teslim Ve Tesellüm Etmeye, Taahhütname İmzalamaya Ve İbraza, Liman İşletmeleri Ve Antrepo İşletmelerindeki Eşyayı Devir Almaya Veya Devir Etmeye, Devir sözleşmelerini imzalamaya ,Dahilde Ve Hariçte İşleme, Üçgen Trafik, Tekstil Kotaları, Yatırım Teşviki, Yabancı Sermaye, Geçici İhracat Ve Geçici İthalat Gibi Benzeri İşlem Belgelerini, İlgili Mercilere Teslime, Bu Merciler Nezdinde Takibe, Tanzim Edilmiş Belgeleri Teslim Almaya Ve Eşyanın Gümrüklenmesi İçin Yasal Çerçeve İçerisinde Yapabileceğimiz Bütün İşlemleri İfaya Ve Bitirmeye, Türk Standartları Enstitüsünün Merkez Ve Temsilciliklerinde, İthalatçı Ve İhracatçı Birliklerinde, Ticaret Odalarında, Konsolosluklarda, T.C.’nin Bütün Bakanlıklarında Ve Bakanlıkların Müsteşarlık Ve Genel Müdürlüklerinde Gümrük Kanunu Ve Bağlı Mevzuatın Gereği Şirketimizin Yapması Gereken Bütün İşlemleri Yapmaya, Merkez Bankası Ve Bağlı Kuruluşlarında Ve Bütün Banka Ve Finans Kuruluşlarının Merkez Ve Taşra Teşkilatının Bütün Şubelerinde Teminat Mektubu Dahil Tanzim Olunan Bütün Çekleri Almaya, Nakit Teminat İadeleri Almaya, Bunları Gümrük Saymanlık Müdürlüklerine İbraz Etmeye, İade Edilecek Konuma Gelenleri Teslim Almaya,Gümrük İdareleri Ve Gümrük Saymanlıklarına Her Türlü Teminatları Vermeye Ve Her Türlü Teminatları Çözmeye Ve Almaya, İlgili Banka Ve Özel Finans Kurumlarına İade Etmeye, İsimlerine Veya Gümrük Müşavirlik Şirketinin Hesabına Gönderilen Havaleleri Almaya Ve Ya Adımıza Hesap Açmaya, MESBAŞ, Serbest Bölge Müdürlükleri, Zirai Karantina Müdürlükleri, Standardizasyon Bölge Müdürlükleri Ve Grup Başkanlıkları, Orman Ve Çevre Bakanlığı İle Orman İşletme Müdürlüklerindeki Bilcümle İşlemleri Yapmaya, Gümrük Beyannamelerinin Tescil Ve İntaç İşlemlerini Yapmaya, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri Tarafından Hazırlanan E-Birlik Projesi Kapsamında Sunulan Ve Net-work Ağları Kullanılarak İhracat İle İlgili Belge Ve Beyannamelerin Elektronik Ortamda Kabul Edilmesi Ve Onaylanması İle Harç Ve Aidatların Aynı Teknoloji Kullanılarak Ödenmesi, İlgili Sistemin Kullanılması İçin Sistem Kullanım Esaslarını Gösterir Taahhütnamelerin İmzalanması Ve Söz konusu Sistemin Kullanılmasına Yarayacak Şifrelerin Ve Kullanıcı Adının Bizim Adımıza Teslim Alınmasına,Vergi Dairelerinden Potansiyel Vergi Numarası Almaya, Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlükleri Uzlaşma Komisyonuna Ve Merkezi Uzlaşma Komisyonuna başvurulmasına, Girmeye,uzlaşma başvuru dilekçelerinin imzalanmasına, uzlaşma komisyonlarına katılmasına,uzlaşma tutanaklarının imzalanmasına ve Yukarıda Yazılı Hususlarla Sınırlı Olmak Üzere, Ticaret Unvanı, Adresi Ve Vergi Dairesi İle Vergi Sicil Numarası Yazılı Gümrük Müşavirliği Şirketinden LİMAN V.D: 2910213346 Vergi No.lu DEN-KA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ Gümrük Müşavirleri Olarak M/33/0064 İZİN BELGE NUMARALI HALİL ÖZSOY(23665940566), M/31/0026 İZİN BELGE NUMARALI HAKAN SAÇAN(58585501030), İBRAHİM ATEŞ(48046019372), ALİ CANBULAT(45016229380), AHMET ORHAN OKURYAZAR (24280205474), İSA DURMAZ(10417371228), CEVAT AKTAŞ(21110119512), MURAT TOK(32710640924), MERAL ATEŞ(38398233212), AHMET GAZİ ALMAK(13105254674), NAİLE ÖZEN(45913318194), YELDA FIRAT(42073448440), ESENGÜL ERASLAN(24394915580), FATMA YAVUZ(20297170064), DERİN ASLAN(52597370356), NİHAL ARAS(30017450628), MUSTAFA UÇAR(11702125380), HÜLYA GÜRDAL(31258707328), AHMET DİKMEN(45085127518), EMRE ŞAHİN(31099584492), SÜHEYLA DOĞAN(35209545946), SEMA ÖTE(17842142188), HASAN EYİDOĞAN(30850592608), İLYAS GÜLBEYAZ(21877999990), MESUT APAYDIN(34082026702), MEHMET EROĞLU(34543579044), OSMAN BULUT(26011861522), ŞAFAK ÇANGA(19253087690), TANER KOLTUK(11852383944), CANER KOLTUK(11855383880), MEHMET YILDIRIM(17363122218), AYŞEGÜL KILINÇ(45910165708), ALİ KARAALP(26650813708), BULUT KARAALP(26665813298), AHMET CÖMERT(38710405198), BURAK KARAKUŞ(14024261460), BEKİR DOĞUKAN ÖZSOY(23656940858), AHMET AKKUŞ(15938197418), İBRAHİM KIRKALİ(17624143402), 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Ve Gümrük Yönetmeliğinde Belirtilen Yasal Haklar Çerçevesinde Hakiki Ve Hükmi Şahıslar Nezdinde Şirketimin Nam Ve Hesabına Hareket Etmek Üzere Dolaylı Temsilci Sıfatıyla birlikte ve ayrı ayrı vekil tayin etmekle birlikte buraya kadar sayılı tüm konuların (yetkilerin) bir kısım veya tamamında bir başka şahsı da tevkil, teşrik ve azle yetkili olmak üzere vekil tayin ettik.